Polityka prawna

Warunki dla Wydawców

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się od dnia jej wejścia w życie. Za datę wejścia w życie Umowy uznaje się datę podpisania umowy i wszystkich Załączników przez obie Strony lub w przypadku braku ich podpisu, datę założenia przez Klienta Konta Klienta w Mediawayss.